Witkacy, czyli Stanis?aw Ignacy Witkiewicz - ?ycie i twórczo??

Cytaty

 • "Artysta, prawdziwy artysta, a nie przeintelektualizowany
  m?ynek miel?cy automatycznie wszystkie mo?liwe wariacje
  i perturbacje, nie powinien ba? si? cierpienia."
 • "Czegó? wymaga? od publiczno?ci,
  je?li krytyka stoi ponizej jej przeci?tnego poziomu"
 • "Dobro? nie mo?e wyp?ywa? ze s?abo?ci, tylko z pot?gi."
 • "Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, ?e nie, to go w mord?!"
 • "Forma jest tym, co nadaje pewn? jedno?? z?o?onym
  przymiotom i zjawiskom Jestem py?kiem w tym wszystkim, ale py?kiem koniecznym."
 • "Ka?dy mo?e tworzy? byle co i ma prawo by? z tego zadowolonym,
  byle by nie by? w swej pracy szczerym i znalaz? kogo?,
  który równie k?amliwie b?dzie to podziwia?."
 • "M?cze?stwo dla formy zewn?trznej jest rzecz? ?mieszn?."
 • "Mie? odwag? i wol? by? sob? - nie by? mi?kkim w rzeczach zasadniczych,
  a bez oporu w drobiazgach - jest jedn? z m?dro?ci ?ycia."
 • "Najgorszy jest pó?nonsens ?ycia osobistego i spo?ecznego,
  najgorsza jest po?owiczno?? w ogóle, ta zasadnicza cecha naszej epoki."
 • "Od genialno?ci do trywialno?ci jest tylko jeden krok."
 • "O, jakie dziwne formy mo?e przybiera? szale?stwo ludzi zdrowych."
 • "Od spo?ecze?stwa nie wywiniesz si? bratku,
  z niego wyszed?e? i nic tu nie pomog? ?adne abstrakcje."
 • "O ile mam co do powiedzenia, ?adna nauka,
  tysi?c akademii nie zdo?a tego we mnie zabi?.
  A je?eli nie, niech zostan? ekonomem czy subiektem: wszystko jedno. "
 • "S? pewne pervers-natury, które literatur?, bior? jako muzyk?,
  malarstwo t?umacz? na j?zyk literacki,
  a od muzyki doznaj? halucynacji wzrokowych."
 • "Szatan nie mo?e istnie? bez Boga, ani Bóg bez szatana, dlatego go stworzy?."
 • "?wiadome przeciwdzia?anie fatalistycznym wypadkom
  gorsze jest od biernego poddania si? przeznaczeniu."
 • "?wiat ca?y jest tylko b??kitn? wkl?s?o?ci? chi?skiej fili?anki. "
 • "Tak? sam? przez si? dzia?aj?c? form?, wywo?uj?c? estetyczne
  zadowolenie nazywam Czyst? Form?. Nie jest to wi?c forma pozbawiona
  tre?ci, bo takiej ?aden ?ywy stwór stworzy? nie potrafi,
  tylko ta w której ?yciowe sk?adniki stanowi? element drugorz?dny."
 • "Tera?niejszo?? jest jak rana - chyba ?eby zape?ni? j? rozkosz?."
 • "U niektórych samoanaliza staje si? po prostu tylko samoanaliz?
  - samoanalizowaniem si? wdzi?cznego kotka."
 • "?ycie to jest to arcydzie?o albo farsa, które my z materia?u naszego ja,
  najszerzej zacz?wszy od subtelno?ci sumienia,
  sko?czywszy na spr??ysto?ci ?ydek, stworzymy."
 • "?ycie ma swój urok, tylko trzeba zdoby? si?? do jego opanowania."
 • "Jedyne wyj?cie Uczuciowe pojmowanie Tajemnicy Istnieniajest
  wogóle celem ca?ej Sztuki."

 • Wystarcza?o by? kim? dla bandy na wpó? zidiocia?ych obdartusów duchowych,
  zreszt? dobrze ubranych i od?ywionych i mie? troch? po warszawsku "forsy"
  - to by?o szczytem marze? obiecuj?cych m?odzie?ców
  w tych najparszywszych, przedkatastrofalnych czasach.

 • Jest w cz?owieku pewne nienasycenie istnieniem samym(...)